Informacje Kontaktowe

Bariatyczni.pl marka Szałwińscy Sp z o.o. ul. Warszawska 81/11 15-201 Białystok

Szukasz bezpośredniego kontaktu ?

Regulamin serwisu internetowego bariatryczni.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego smacznaterapia.pl polegających na komponowaniu indywidualnych jadłospisów żywieniowych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych przez nich informacji.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest spółka Szałwińscy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, działająca pod adresem: ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok Numer NIP: 9662118573, REGON: 369335714, KRS: 0000715768 z kapitałem zakładowym: 5000 PLN.
3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez zakup produktu wirtualnego w sklepie poradni bariatryczni.pl marki Szałwińscy Sp. z o.o.
4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług Serwisu oraz wygląd i treść Serwisu, stanowią jego wyłączną własność i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Usługodawcę na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.

II. Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego Regulaminu oznaczają odpowiednio:
1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług www.bariatryczni.pl.
2. Usługodawca – spółka Szałwińscy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, działająca pod adresem: ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok Numer NIP: 9662118573, REGON: 369335714, KRS: 0000715768 z kapitałem zakładowym: 5000 PLN.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Serwisu świadczonych przez Usługodawcę oraz spełnia wymagania określone Regulaminem.
4. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przez Serwis, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Usługodawcą a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem.
5. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.bariatryczni.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Usługodawca świadczy Użytkownikom usługi.
6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Usługodawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

III. Ogólne warunki korzystania z usług

1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

a) ukończyła lat 16 (szesnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie,
b) która zaakceptowała Regulamin.

2. Użytkownik zobowiązany jest podać w Serwisie wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby, na podstawie których Serwis ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.

3. Usługi świadczone w ramach Serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

5. Usługami świadczonymi Użytkownikowi odpłatnie w ramach Serwisu są
a) usługi konsultacji dietetycznych online realizowanych za pomocą systemów wideokonferencyjnych tj: Google Duo, Facebook Messenger, Microsoft Skype, WhatsUp
b) ułożenie indywidualnego planu żywieniowego w oparciu o założenia i wytyczne Użytkownika. Serwis zastrzega, że nie oferuje planów dietetycznych dla: dzieci poniżej 3 roku życia, pacjentów wymagających specjalistycznego żywienia dojelitowego lub pozajelitowego, osób chorujących na zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), osób chcących uzyskać niekonwencjonalny plan żywieniowy nie zgodny z aktualnym stanem wiedzy (sprzeczny z założeniem Evidence Based Medicine, EBM). W przypadku chorób prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową na adres kontakt@bariatryczni.pl w celu skonsultowania możliwości ułożenia jadłospisu.
6. W ramach wybranej wersji usługi Użytkownik może wybrać jedną lub kilka oferowanych przez serwis usług.

7. W celu rozpoczęcia korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu Użytkownik winien:

a) dokonać wyboru jednego z indywidualnych planów diety;
b) oświadczyć, czy wyraża zgodę na świadczenie usług przez Serwis poprzez dostarczanie Użytkownikowi treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c) dokonać przedpłaty wybranego jadłospisu lub usługi konsultacji online na minimum 24 godziny przed wyznaczonym terminem;
d) uzupełnić informacje (formularz) niezbędne do ułożenia indywidualnego planu diety.

8. Na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnej usługi Serwisu w postaci usługi kompleksowego planu dietetycznego zwanego także indywidualną dietą oraz zakupu gotowych jadłospisów, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez Serwis o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
9. Przekazanie indywidualnego planu diety lub konsultacja dietetyczna online nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 21 (dwadzieścia jeden) dni roboczych od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranej usługi. Przybliżony termin realizacji usługi zostanie wyznaczony po zakupie produktu cyfrowego.
10. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:

a) do prawidłowego wykonania przez Serwis usług niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na rzetelnym uzupełnieniu wymaganych formularzy, albowiem indywidualny plan dietetyczny przygotowywany jest każdorazowo w oparciu o informacje wskazywane przez Użytkownika,
b) stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach Serwisu diety, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultację celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,
c) indywidualny plan dietetyczny umożliwia Użytkownikowi ułożenie systemu żywienia ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie prawidłowej masy ciała Użytkownika, zgodnie z normami prawidłowej masy ciała ustalonymi przez Światową Organizację Zdrowia, a określonymi parametrem indeksu masy ciała (BMI),
d) indywidualne plany dietetyczne mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Serwis nie ponosi odpowiedzialności,
e) Serwis może odmówić świadczenia usług Użytkownikowi w przypadku istnienia poważnych przeciwwskazań zdrowotnych do stosowania diety.

11. W razie zgłoszenia chęci modyfikacji indywidualnego planu diety odpowiedź ze strony Usługodawcy nastąpi w ciągu 5 (pięć)_dni roboczych. Modyfikacja jadłospisu powyżej 2 potraw na życzenie klienta to dodatkowy koszt 30-60 zł w zależności od ilości modyfikacji (w jednym jadłospisie 7-dniowym).

IV. Płatności

1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu jest zakup produktu cyfrowego na stronie serwisu www tj: usługi konsultacji dietetycznych online lub ułożenie indywidualnego planu żywieniowego
2. Wszystkie ceny przedstawione na stronie www.bariatryczni.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
3. Usługę można wykupić wyłącznie przepłacając odpowiednią kwotę pieniędzy przez operatora płatności, którym jest “Tpay Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości”.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia usługi Serwisu jaką chce zakupić, oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty, która musi być zgodna z wysokością obowiązującego cennika. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru usługi, z której Użytkownik chce skorzystać i wpłaty środków pieniężnych w wysokości innej niż dokładna stawka wybranej usługi, Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i rozumie, że w przypadku zakupu indywidualnie skomponowanego planu dietetycznego, w przypadku braku płatności w ciągu 7 dni roboczych zamówienie uznaje się za nieważne.
6. Zwrot środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet realizacji usług może nastąpić w wyniku uzasadnionej reklamacji Użytkownika, który je wpłacił.

V. Reklamacje

1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Serwisu, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika:

a) na adres siedziby Serwisu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: kontakt@bariatryczni.pl,

2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, w przypadku diety od dnia jej otrzymania.
3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
4. Usługodawca zastrzega, że w przypadku indywidualnego jadłospisu (dieta indywidualne i dla par) nie ma możliwości zwrotu pieniędzy, a jedynie żądania korekty jadłospisu, jeżeli został on wysłany w terminie i zrobiony poprawnie, czyli zgodnie z wszystkimi wytycznymi podanymi w formularzu.
5. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Serwis stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Serwisu.

VI. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Dla korzystania z usług Serwisu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów
technicznych:

a) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW i obsługującego przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari,
b) aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet,
c) prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, standardowy system operacyjny,
d) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script.

2. Usługodawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów
teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu może być utrudniony lub niemożliwy, Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
3. Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin może ulegać zmianom w dowolnym momencie wobec zmiany warunków świadczenia usług Serwisu i obowiązujących przepisów prawa.
2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich na stronie Serwisu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego,w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług Serwisu rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
5. Strony mogą za obopólną zgodą poddać spór rozstrzygnięciu w ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Możliwe jest:

a) skorzystanie z mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
b) skorzystanie z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów, złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Więcej informacji dotyczących rozwiązywania sporów Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
7. Aktualna wersja treści Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego jest zawsze dostępna jest w siedzibie Administratora oraz może zostać przesłana na życzenie użytkownika e-mailem.